فرشاد پیوس پس از ورود به تیم چوکای تالش همواره نتایج درخشانی را با این باشگاه ریشه دار کشور بدست آورده و اکنون در آستانه رقم زدن اتفاقی تاریخی در این تیم قرار گرفته است.

فرشاد پیوس