سیلاب روز گذشته در تالش و شهرستانهای اطراف علاوه بر خسارات فراوان مالی، دو حادثه جانی نیز به همراه داشت.

سیلاب روز گذشته تالش بخشهای زیادی از زیرساختهای شهری و روستایی این شهرستان را تخریب کرد.