نتیجه انتخابات مجلس حوزه انتخابیه انزلی مشخص شد.

احمد دنیامالی به عنوان یازدهمین نماینده مجلس شورای اسلامی انزلی انتخاب شد.
نتایج غیر رسمی شمارش آرا در شهرستان انزلی :

احمد دنیامالی : ۱۶۷۳۵ رای
حسن خسته بند : ۸۲۵۶ رای
حسن دادرس: ۳۲۸۴ رای
علی زاده : ۲۲۸۱ رای
شیرین کام : ۸۸۱ رای
خوشحال : ۶۸۹ رای
آرنگ : ۵۳۸ رای
خدابخشی پور : ۴۰۹ رای
نجفیان : ۴۰۴ رای
دلشاد پور : ۳۰۴ رای
قنبرزاده : ۲۶۳ رای
پورغلامی : ۷۷ رای

مجموع: ۳۴۱۲۱